Darček za vernosť | Institut Esthederm

DARČEK ZA VERNOSŤ

Všeobecné pravidlá aktivity "Darček za vernosť"

(Ďalej len "pravidlá")I. USPORIADATEĽ A ORGANIZÁTOR AKTIVITY

1.1 ORGANIZÁTOR AKTIVITY

je spoločnosť naos slovakia, sro, divízia Institut Esthederm, NAOS SLOVAKIA s.r.o. so sídlom Žižková 9, 811 02 Bratislava, IČO: 35 753 901, zapísaná v obchodnom registri OS BA I oddíl Sro, vložka 17973 / B

(tiež len "organizátor") .

1.2 USPORIADATEĽA AKTIVITY

je spoločnosť naos slovakia, sro, divízia Institut Esthederm, NAOS SLOVAKIA s.r.o. so sídlom Žižková 9, 811 02 Bratislava, IČO: 35 753 901, zapísaná v obchodnom registri OS BA I oddíl Sro, vložka 17973 / B

(tiež len "usporiadateľ") .II. MIESTO PRIEBEHU VERNOSTNEJ AKTIVITY

2.1 Vernostná aktivita opísaná v týchto pravidlách (tiež len "vernostná aktivita") prebieha na území Slovenskej republiky (tiež len "miesto konania vernostnej aktivity") vo vybraných partnerských kozmetických salónoch a lekárňach (tiež len "partnerské salóny a lekárne"). Ich zoznam nájdete na stránkach http://www.institutesthederm.sk/kontakty aktivita neprebieha v reťazci lekární Benu a Dr. Max.III. TRVANIE VERNOSTNÝ AKTIVITY

3.1 Vernostný aktivita prebieha od 1. 11. 2018 (od 00.00 hod) do 31.12. 2018 (do 23:59:59 hodín)

(Tiež len "trvanie aktivity").IV. PODMIENKY ÚČASTI V AKTIVITE

4.1 Vernostný aktivity sa môže zúčastniť každý človek starší ako 16 rokov, s výnimkou osôb uvedených v článku IV. Bod 4.2. týchto pravidiel. Človek mladší ako 18 rokov sa môže zúčastniť vernostnej aktivity len so súhlasom zákonného zástupcu (ďalej len "účastník"). Každý účastník sa smie vernostnej aktivity zúčastniť opakovane, ak dodrží pravidlá vernostnej aktivity. Účastník, ktorého účasť je v rozpore s pravidlami vernostnej aktivity, bude z vernostnej aktivity bez náhrady s okamžitou účinnosťou vyradený, a to bez nároku na odovzdanie prípadného darčeka v zmysle čl. V. Ods. 5.2. týchto pravidiel.

4.2 Vernostnej aktivity sa nemôžu zúčastniť a sú z nej vylúčení zamestnanci usporiadateľa i organizátora, obchodní partneri a dodávatelia usporiadateľa, vrátane ich zamestnancov a spolupracovníkov, a ďalej všetky osoby podieľajúce sa na organizovaní a zabezpečovaní priebehu aktivity, ako aj osoby, ktoré sú k vyššie uvedeným osobám v pomere osoby blízke v zmysle ustanovenia § 116 a nasl. Zákona 40/1964 Z.z. Občiansky zákonník.

4.3 Podmienkou účasti vo vernostnej aktivite je vyplnenie kontaktných údajov na vernostnej kartičke spolu s udelením súhlasu s pravidlami vernostnej aktivity a uskutočnenie potrebných nákupov pre získanie darčeka. Údaje o účastníkovi uvedené na vernostnej kartičke musia byť pravdivé a musia zodpovedať skutočnému aktuálnemu stavu.

4.4 Usporiadateľ aj organizátor si vyhradzujú právo vylúčiť z vernostnej aktivity účastníkov, u ktorých budú mať dôvodné podozrenie na spáchanie podvodného či nekalého konania v súvislosti s vernostnou aktivitou alebo konanie v rozpore s dobrými mravmi a to aj prostredníctvom tretích osôb. Účastníkovi v takom prípade nevzniká nárok na akúkoľvek kompenzáciu. Usporiadateľ si vyhradzuje právo vyradiť konkrétneho účastníka z vernostnej aktivity pre nesplnenie niektorej z podmienok vernostnej aktivity, neodovzdať darček v prípade akéhokoľvek porušenia pravidiel vernostnej aktivity zo strany účastníka. Usporiadateľ si ďalej vyhradzuje právo z vernostnej aktivity vyradiť účastníka, ktorý sa bude v rámci vernostnej aktivity vyjadrovať vulgárne, v rozpore s dobrými mravmi alebo bude bezdôvodne napádať dobré obchodné meno usporiadateľa vernostnej aktivity alebo dobré obchodné meno akékoľvek partnerskej lekárne či salónu. Konečné rozhodnutie o sporných otázkach náleží vždy usporiadateľovi vernostnej aktivity.V. PRIEBEH VERNOSTNEJ AKTIVITY

5.1 Za každý kus zakúpeného produktu značky Institut Esthederm v niektorom z partnerských salónov alebo lekární dostane účastník 1 vernostnú známku. Vernostné známky sa vydávajú po dobu trvania vernostnej aktivity alebo do vydania zásob darčekov v jednotlivých partnerských salónoch alebo v lekárňach.

5.2 Systém stanovenia darčekov:

Za vyplnenú vernostnú kartičku so 6 známkami dostane účastník zdarma produkt podľa vlastného výberu z produktovej rady OSMOCLEAN.

5.3. Vyplnená vernostná kartička sa odovzdá spolu s účtenkami za jednotlivé nákupy produktov značky Institut Esthederm v akomkoľvek partnerskom salóne alebo v lekárni oproti odovzdaniu vybraného darčeka.

5.4. Za jednu vyplnenú vernostnú kartičku môže účastník dostať len jeden darček uvedený v článku V. odseku 5.2.

5.5. Účastníci nie sú oprávnení požadovať namiesto darčeka peňažné či akékoľvek iné plnenie.

5.6. Účastníci si môžu darček vyzdvihnúť v dobe trvania vernostnej aktivity.VI. OSTATNÉ DOJEDNANIA

6.1 Účasťou vo vernostnej aktivite, resp. vyplnením vernostnej kartičky vrátane podpisu, vyjadruje účastník svoj súhlas s pravidlami vernostnej aktivity a zaväzuje sa ich plne dodržiavať. Práva a povinnosti vznikajúce v súvislosti s vernostnou aktivitou, ktoré nie sú upravené v týchto pravidlách, sa riadia právnymi predpismi Slovenskej republiky.

6.2 Usporiadateľ aktivity si vyhradzuje právo konečného rozhodnutia vo všetkých záležitostiach súvisiacich s usporiadaním a priebehom vernostnej aktivity, a to vrátane jej prerušenia, odloženia, zrušenia, odvolania či úprav ich pravidiel. Všetky prípadné zmeny pravidiel či oznámenie o odložení alebo zrušení vernostnej aktivity budú usporiadateľom bezodkladne dostupné na internetovej stránke www.institutesthederm.sk a nadobúdajú účinnosť ich zverejnením. Prípadné zmeny pravidiel nemajú vplyv na už odovzdané darčeky.

6.3 Usporiadateľ ani organizátor nenesie zodpovednosť za náklady účastníka vzniknuté v súvislosti s vernostnou aktivitou, najmä v súvislosti s prevzatím darčeka, reklamácií darčeka, apod.VII. SÚHLAS SO SPRACOVANÍM OSOBNÝCH ÚDAJOV A ICH OCHRANA, ZASIELANIE OBCHODNÝCH OZNÁMENÍ

7.1 Účastník berie na vedomie, že v súvislosti s vernostnou aktivitou bude organizátor spracovávať osobné údaje účastníka poskytnuté účastníkom, bez ktorých nie je možné, vzhľadom na charakter vernostnej aktivity, vernostnú aktivitu uskutočniť. Okamihom zaškrtnutia príslušného políčka vernostnej kartičky účastník udeľuje organizátorovi vernostnej aktivity súhlas so spracúvaním osobných údajov v rozsahu meno, priezvisko a e-mailová adresa účastníka na účely organizovania vernostnej aktivity, jej priebehu, kontroly jej priebehu a plnenia podmienok, nadviazanie kontaktu s účastníkom, propagácia vernostnej aktivity alebo usporiadateľa či organizátora, a to na dobu do ukončenia a vysporiadania vernostnej aktivity, najdlhšie do 31. 12. 2021. S ohľadom na vyššie uvedené nie je možná účasť účastníka vo vernostnej aktivite bez súčasného spracovania jeho osobných údajov.

7.2 V súvislosti so spracovaním vašich osobných údajov máte nasledujúce práva: (I) požadovať prístup k vašim osobným údajom, (II) na opravu vašich osobných údajov, (III) na vymazanie vašich osobných údajov, (IV) na obmedzenie spracovania vašich osobných údajov, (V) namietať proti spracovávaniu vašich osobných údajov, (VI) na prenosnosť vašich osobných údajov, (VII) na podanie sťažnosti na príslušný kontrolný orgán. Vaše osobné údaje nebudú predmetom automatizovaného rozhodovania a profilovania. Vaše osobné údaje nebudú poskytnuté na spracovanie iným príjemcom. Vaše osobné údaje nebudú prenášané do tretích krajín.

Poskytnutie vašich osobných údajov je zmluvnou požiadavkou a podmienkou pre účasť v aktivite. Ak nám súhlas neudelíte, vaše osobné údaje nemôžeme spracovávať a vy sa nemôžete aktivity zúčastniť.

7.3. Účastníci sú oprávnení vziať súhlas so spracovaním osobných údajov kedykoľvek späť, a to doručením takéhoto oznámenia o späť-vzatie súhlasu Usporiadateľovi, resp. Organizátorovi. Účastníci sú oprávnení požadovať po Usporiadateľovi, resp. Organizátorovi informácie o tom, aké ich osobné údaje spracováva, a to vrátane vysvetlenia dôvodov tohto spracovania. Účastníci sú zároveň oprávnení požadovať po Usporiadateľovi, resp. Organizátorovi opravu, aktualizáciu či vymazanie spracúvaných osobných údajov.

7.4. Spracovanie osobných údajov nebude predmetom automatizovaného rozhodovania a spracovávanie bude prebiehať výhradne v prostredí EÚ a EHS. Viac informácií v informačnej povinnosti na www.naos.com.VIII. ZÁVEREČNÉ USTANOVENIA

8.1 Tieto pravidlá môžu byť v skrátenej verzii uverejnená na propagačných či iných materiáloch v súvislosti s vernostnou aktivitou. Určujúcou je však vo všetkých prípadoch táto plná verzia týchto pravidiel. Usporiadateľ ani organizátor nezodpovedá za tlačové chyby či úplnosť výťahov z týchto pravidiel. Usporiadateľ ani organizátor nenesie zodpovednosť za uvedenie nesprávnych či nepresných informácií v súvislosti s vernostnou aktivitou (či už boli spôsobené ľudským faktorom alebo technickou chybou).

8.2 Účasť na vernostnej aktivite je dobrovoľná a účastník svojou účasťou v aktivite vyjadruje svoj súhlas s jej pravidlami.

8.3 Pravidlá sú po dobu trvania vernostnej aktivity zverejnené v elektronickej podobe na internetovej stránke organizátora www.institutesthederm.sk a zároveň uložená aj v písomnej podobe v sídle usporiadateľa vernostnej aktivity, tj. na adrese Žižková 9, 811 02 Bratislava, kde sú po vyžiadaní k nahliadnutiu.

V Bratislave 15. 10. 2018